Pozvánka na řádnou valnou hromadu firmy MIKROS, a.s.

Vážený akcionáři,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami společnosti svolávám řádnou valnou hromadu akciové společnosti MIKROS, a.s.
na den 11. 6. 2014
Valná hromada se uskuteční od 9,00 hodin v sídle JUDr. Marie Bartákové, notářky se sídlem v Brně, Masarykova
31, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den 4. 6. 2014. Určení rozhodného dne
znamená, že k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která je oprávněna vykonávat k tomuto dni práva
spojená s akcií, tedy osoba, která k tomuto dni byla zapsána v seznamu akcionářů společnosti.
Pořad řádné valné hromady firmy MIKROS, a.s.:
  1. prezence akcionářů a zahájení valné hromady
  2. volba orgánů řádné valné hromady
  3. schvalování změny stanov společnosti
  4. zpráva dozorčí rady o činnosti
  5. rozhodování o schválení výroční zprávy za rok 2013, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2013
  6. rozhodování o rozdělení zisku
  7. rozhodování o stanovení odměn dozorčí radě
  8. závěr
V rámci pořadu valné hromady budou předkládány následující návrhy usnesení:
ad 3) schvaluje se změna celého obsahu stanov v souvislosti s požadavkem zákona 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích na přizpůsobení stanov akciových společností nové právní úpravě vyplývající z předmětného zákona
s tím, že společnost bude nadále fungovat v dualistickém systému (tj. představenstvo, dozorčí rada).
ad 5) schvaluje se výroční zpráva za rok 2013, včetně účetní závěrky za rok 2013 s tím, že společnost v uvedeném
účetním roce dosáhla zisku.
Účetní závěrka za rok 2013 je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56, 612 00
Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.

ad 6) schvaluje se návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti dosaženého v roce 2013, dle kterého bude

zisk společnosti rozdělen takto:
  1. 5 % do rezervního fondu společnosti
  2. 95% do neuhrazených ztrát z minulých let
Návrh výše odměn včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56,
612 00 Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.
ad 7) schvalují se odměny členů dozorčí rady společnosti.
Návrh výše odměn včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56,
612 00 Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.
S pozdravem
Milan Olejníček
předseda představenstva MIKROS,a.s.

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.