linka


ERP systém
WAM S/3
WAM Light

Oborová řešení
WAM SBD
WAM SPA

Docházkový systém
wam4dochazka
WAM S/3WAM SBD - komplexní informační systém pro bytová družstva - oborové řešení pro správce bytového fondu.

Produktový materiál WAM SBD ke stažení: WAM SBD.pdf

 

Systém WAM SBD určen pro:
 • stavební bytová družstva
 • realitní kanceláře
 • správce obecních bytů
 • podniky s vlastním bytovým fondem
Základní vlastnosti systému:
 • Prostředí Windows, jednotné ovládání
 • Komplexnost a důsledná integrace
 • Společná datová základna
 • Definice uživatelských práv, bezpečnost dat proti nepovolanému zásahu
 • Spolehlivost, flexibilita, přizpůsobivost dalším požadavkům
 • Kontextová nápověda
 • Výstupy v grafické formě
 • Vedení agendy pro více subjektů (SVJ)
 • Podpora více platforem
 • Nástroje pro uživatelské úpravy a přizpůsobení
 • Podpora SJ ISO 9000
 • Podpora procesního managementu
Přednosti WAM SBD:
 • Komplexní řešení problematiky bytových družstev a správců nemovitostí
 • Maximální provázanost - žádné duplicitní pořizování dat
 • Bezpečnost dat, která je dána použitou databází Oracle a možnostmi nastavení přístupových práv
 • Systémové řešení SVJ
 • Funkce ALERT - hlášení definovaných stavů formou e-mailu (upozornění na revize, pohledávky po splatnosti atd.) 
 • Portálová nadstavba eDomovník, která poskytuje prostřednictvím internetu informace klientům správce
 • Příznivý poměr cena/výkon

Specializovaný informační systém pro komplexní správu bytového fondu!
Ověřen praxí bytových družstev a správ nemovitostí.
V rámci systému je spravováno více jak 220 000 bytových a nebytových prostor po celé České republice (viz reference).

Umožňuje spravovat bytový fond a prostory jak družtevní, tak patřící SVJ nebo ve vlastnictví cizích spravovaných družstev. Zvládne i problematiku regulovaného nájmu. 

   

WAM SBD
 • přináší úspory ve fondu pracovní doby, potřebné pro zpracování informací
 • snižuje náklady na provoz a údržbu bytového fondu
 • zvyšuje kvalitu informací, poskytovaných managementu
 • zkrátí dobu řešení problémů nájemníků
Výhody systému WAM S/3 pro uživatele:
 • komplexní řešení od jednoho dodavatele, bereme odpovědnost za celý proces budování IS, včetně HW
 • jednotné uživatelské rozhraní
 • nízké náklady za služby spojené s implementací
 • schopnost reagovat na požadavky informační strategie uživatele
 • bezpečnost dat
 • možnost obousměrné replikace
 • možnost rozvoje systému (manažerské nadstavby, docházkový systém apod.)
 • uživatelsky definovatelné účetní formuláře, sestavy a grafy
 • podpora cizích měn a EURO
 • technologie Drill-Down
 • čtyřrozměrné účetnictví - účet, středisko, zakázka a účetní činnost
 • možnost nastavení vertikálních i horizontálních přístupových práv
 • sledování historie změn
 • schopnost integrovat IS s dalšími kancelářskými a specializovanými aplikacemi (MS Office, Lotus Notes apod.)
 • integrované technologie - internet
 • WORK-FLOW - podpora procesního řízení
 • Integrovaná komunikační a supportní vazba s uživatelem
Implementace systému WAM S/3 a služby:
 • řízený systém implementace 
 • rychlé nasazení a uvedení do reálného provozu
 • školení uživatelů a správců systému
 • konverze dat ze stávajících systémů
 • podpora dálkové správy systému
 • poskytování HOT LINE, integrovaný systém údržby a diagnostiky IS
 • zakázkové programování
 • pravidelně dvakrát ročně poskytovaný upgrade a update
 • poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií

Základem řešení je WAM SBD je ERP systém WAM S/3, doplněný o speciální moduly pro problematiku bytového hospodářství. Moduly jsou navrženy tak, aby uživatel, zabývající se určitou problematikou, našel vše potřebné v jednom modulu.

 

Moduly správy bytového fondu

 

CLE Základní evidence pro správu bytového fondu
Modul  CLE  zahrnuje evidenci prostor a uživatelů prostor jako výchozí podklad pro stanovení předpisu nájmu (včetně užívaných ploch, počtů osob, stavů měřidel...) a další potřebné evidence týkající se správy bytového  fondu, jako jsou evidence  podnájemníků, spoluvlastníků, žadatelů a nabídek na výměnu a prodej objektů,  evidence orgánů družstva i orgánů společenství vlastníků. Součástí je evidence členů vlastního družstva a nezávislé evidence členů dalších družstev ve správě, včetně informací o aktuálním členském podílu. V systému lze rozlišit jestli prostora patří do vlastní organizace např. družstva, do společenství vlastníků či jiné organizace např. realitní kanceláře nebo do jiného družstva libovolného typu. Tento modul řeší procesy spojené s přidělováním  a odejímáním  práv k prostorám s přihlédnutím k různým formám užívání prostor, obsahuje nájemní a jiné smlouvy. 
Dále jsou řešeny procesy související s převody prostor do osobního vlastnictví, včetně řady nutných dokumentů a smluv. Modul podporuje práci samospráv a statutárních orgánů, eviduje jednotlivé funkce, adresní a kontaktní údaje, tiskne prezenční listiny. 
    
K dispozici jsou také informace získané z jiných oblastí jako přeplatky a dluhy, rozpisy úhrad spojených s užíváním prostor, technické údaje, údaje o stavu anuitních nebo jiných typů úvěrů na prostorách apod.
Vzhledem k faktu, že řada požadovaných údajů se na základě definovaných algoritmů plní automatizovaně a v rámci jednoho databázového prostoru jsou k dispozici veškeré potřebné informace, dochází k urychlení běžných administrativních úkonů, které zaměstnanci denně provádí. 


Vzhled obrazovky pro převod práva k objektu
Vzhled obrazovky pro evidenci objektů

Vzhled obrazovky pro evidenci objektů

 

NAJ Stanovení předpisů nájmu a příspěvků vlastníků

Modul eviduje historii průběhu předpisů úhrad za užívání  prostor.  Je zde možno stanovit nové předpisy na základě očekávaných nákladů, včetně možnosti stanovení předpisů do libovolných budoucích období. Změnu předpisu nájmu je možné provádět individuálně, či hromadně na základě libovolných kritérií, i s možností zohlednění informací z vyúčtování služeb, a to jak celkového výsledku, tak libovolných položek nebo jejich skupin.
Součástí je uzávěrka předpisů nájmu, která vytvoří výstupní soubory pro všechny běžné typy úhrad jako: SIPO, sporožiro, HOME BANKING, BUSINESS BANKING, MULTICASH, srážka ze mzdy.

V rámci uzávěrky se na základě předkontační tabulky automatizovaně tvoří účetní doklady. Do modulu POH jsou vytvořeny pohledávky.
Vzhled obrazovky při výpočtu výše nájemnéhoVzhled obrazovky při výpočtu výše nájemného
VSL Vyúčtování služeb

Hlavním posláním je zabezpečit roční vyúčtování záloh na koncové prostory a zobrazit tvorbu a čerpání dlouhodobé záloh. Modul se skládá ze tří části VSLA, VSLB a VSLC.

 Část VSLA je převážně určena pro elektronické načítání faktur  od dodavatelů služeb a  rozpočítání  nákladů na  jednotlivá  hospodářská střediska, nadřízené objekty. Pomocí importního rozhraní a převodových můstků je umožněno elektronické načítání faktur od libovolných dodavatelů. Kromě finančních částek se načítají i technické jednotky.

Část VSLB slouží k ročnímu vyúčtování záloh za poskytované služby na koncové objekty.  Náklady je možné načíst  z části  VSL A nebo  z účetnictví  nebo zadáním  ručně.  Výše zálohy za  službu se načte z definovaných  záloh z modulu NAJ.
Rozpočítání  na koncové  prostory se provádí  na základě vzorců, které mohou zohlednit libovolné údaje uložené do databáze.
Je zde prováděno vyhodnocení bilance předepsaných záloh proti skutečným nákladům prostor (přeplatek/nedoplatek) a jejich  přenos do modulu pohledávek.
Na základě předkontační  tabulky lze provést zaúčtování do účetnictví. Po uzavření  vyúčtování  je možnost opravného rozpočítání na základě reklamací; započtení odchylky do bilance bytu v následujícím zúčtovacím období.  Pro jednotlivce  se tiskne sestava: dopis uživateli bytu,  pro organizaci pak souhrnná sestava o vyúčtování služeb za nadřízený objekt. 

Část VSLC  slouží pro komplexní   zpracování tvorby a čerpání fondu  oprav (dlouhodobých záloh).Zahrnuje podchycení účetních pohybů, zakládá  položky knihy DZ a provádí rozpouštění pohybů DZ na koncové prostory.
Umožňuje, účetní vyrovnání mezi SVJ a SBD.

Vzhled obrazovky vyúčtování služebVzhled obrazovky vyúčtování služeb

POH Pohledávky a závazky

Modul sleduje průběh placení  pohledávek  a vyplácení  přeplatků  za předpisy vytvořené v modulu NAJ nebo  vzniklé po  vyúčtování  služeb, nebo za anuity a jiné  úvěry, či libovolné  jiné typy, související s užíváním prostor.  Automaticky se počítají  poplatky z prodlení, nebo penále. K libovolnému datu lze stanovit dluh sledované osoby nebo  na sledované prostoře.  Výstupem z pohledávek je informace,  zda dlužník zaplatil nebo je přímo vyčíslena výše dluhu sloužící  právnímu oddělení  k jeho vymáhání. Úhrady dluhů lze řešit dohodou s dlužníkem o splácení dluhu (sledování splátkového kalendáře). Párování pohledávek a přeplatků je umožněno ručně i automaticky se všemi typy úhrad – SIPO, sporožiro, HOME BANKING, BUSINESS BANKING , MULTICASH, srážka ze mzdy, bankovním účtem, složenkou, přes pokladnu.

PAS Technická agenda
Modul  zabezpečuje evidenci objektů, jejich vybavení, ploch, plánu  revizí a oprav, odpočtů vodoměrů. Na  budovách se sledují technické komponenty do takových detailů, jak technici potřebují, lze nastavit  dle požadavků každého klienta. Evidují se revize, požadavky na opravy, vlastní opravy včetně možnosti u velkých oprav vyhodnocení finanční nákladovosti (informace z fakturace). U bytů lze zadávat, plochy místností,  které  mohou sloužit k automatizovanému stanovení celkové plochy, inventář (vybavení) aj. atributy.  Součástí je možnost simulace  plánu oprav objektů s ohledem na životnost jednotlivých položek, finanční možnosti jednotlivých středisek apod. Je vytvořena vazba na možnosti dodavatelů a jejich hodnocení z hlediska kvality, ceny, termínů apod.
Podklady z této agendy slouží k fyzické kontrole stavu objektů, k tvorbě plánu oprav, generování objednávek a sledování  nákladů na danou  akci.
Vzhled obrazovky pasportu objektuVzhled obrazovky pasportu objektu

 

 

SBD Anuitní a jiné typy úvěrů
Tento modul zahrnuje evidence anuitních  a revitalizačních  úvěrů s vazbou  na položku  předpisů nájmu nebo příspěvku vlastníka. Proces umožňuje evidenci úvěrových smluv, rozpis smluv na umořovací  plány, vazbu s výpočtem  splátek  na nadřízené  objekty, rozpad splátek na koncové prostory (byty, garáže, nebytové prostory),  včetně splátkových kalendářů koncových prostor.  Informace o splátkách z tohoto modulu jsou  k dispozici v modulu CLE.
Náhled obrazovky kalkulačkyNáhled obrazovky kalkulačky

 

Evidence požadavků
Možnost zapisovat požadavky členů družstva na správu a evidence jejich plnění. Správa pro cizí právnické osoby umožní družstvu vykonávat správu pro jiné právnické osoby.

 

Pokud chcete znát další podrobnosti o systému, neváhejte mě kontaktovat e-mailem: Ing. Karel FRITZ
     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv