linka


ERP systém
WAM S/3
WAM Light

Oborová řešení
WAM SBD
WAM SPA

Docházkový systém
wam4dochazka
WAM AS/3 (AROP) je unikátní domácí řešení pro firmy se strojírenskou a dávkovou výrobou, které podporuje jejich rozhodovací, plánovací a řídící procesy.

 

Produktový materiál WAM AS3 AROP ke stažení: WAM AS3.pdf

 

Základní vlastnosti systému:

 • Prostředí Windows, jednotné ovládání
 • Komplexnost a důsledná integrace
 • Společná datová základna se systémem WAM S/3
 • Definice uživatelských práv, bezpečnost dat proti nepovolanému zásahu
 • Spolehlivost, flexibilita, přizpůsobivost dalším požadavkům
 • Kontextová nápověda
 • Výstupy v grafické formě
 • Podpora více platforem
 • Nástroje pro uživatelské úpravy a přizpůsobení
 • Podpora systému jakosti ISO 9000
 • Podpora procesního managementu

Přínosy nasazení WAM AS/3 (AROP)

 • Poskytuje potřebné informace a nástroje pro důsledné řízení kvality výroby a plnění strategických cílů výrobní náplně podniku
 • Přináší vysoce progresivní APS metody plánování, rozvrhování a kapacitního bilancování výrobního procesu
 • Umožňuje dynamicky plánovat a prověřovat všechny důležité výrobní aktivity
 • Umožňuje kombinovat různé plánovací metody pro výrobky a polotovary s různým charakterem a rozdílným způsobem pořízení
 • Přispívá k požadované pružnosti, efektivní organizaci a kvalitě výroby
 • Účinně přispívá k optimálnímu stavu a struktuře zásob v podniku

 

Historie systému
Systém AROP prošel ve své historii patnáctiletým vývojem. První aplikace se dotýkají ještě období sálových počítačů v tehdejším Československu. Druhá generace systému představovala přechod od mainframe a hierarchické databáze k relační databázové technologii, SQL jazykům a operačnímu prostředí UNIX. Deset let tohoto vývoje je spjato s autorskou dílnou firmy APL Praha. Poslední etapa přechodu k třetí a současné generaci postavené na klient-server architektuře a grafickém rozhraní aplikace se odehrávala již ve znamení akvizic společností MIKROS, a.s. a posléze ASIQA system s.r.o.
Přestože koncepce systému byla zpočátku zaměřena na strojírenské podniky, v průběhu uplatňování na trhu se AROP setkal s různorodými požadavky na funkčnost, kterým se také přizpůsoboval. Jednalo se především o specifické podmínky pro lokalizaci zdrojů, plánování výroby a samozřejmě technickou přípravu výroby. Implementace v chemickém průmyslu týkající se významných společností jako SYNTHESIA Semtín či BOCHEMIE Bohumín přinesly vznik samostatné mutace systému a modelu řešení pro dávkovou výrobu se vsádkovou (šaržovou) výrobou. Vytvořily rovněž silný tlak na organické začlenění funkcí řízení jakosti jako integrované součásti, která se přirozeně podílí na základní strategii sledování a řízení hmotného toku ve výrobě. Dávkový model byl následně úspěšně uplatňován například u podniků s textilním (tkalcovským) či zpracovatelským typem výroby.

 

Pou?ité technologie a řešení

AROP Technologie

Již na samém počátku analýzy si autoři systému AROP předsevzali vysoký a náročný cíl: Definovat a věcně vyřešit metody dynamického plánování výroby v reálném čase. Smělá vize byla před nimi položena v době, kdy svět podobné pojmy v dané oblasti systémové analýzy ani neznal.
Srovnatelná oborová řešení se pohybovala v klasických diskrétních konceptech postavených většinou na dávkovém zpracování. Revolučnost takové myšlenky spočívala v tom, že zavrhla všechny strnulé metody typu MRP, MRP2 a prosazovala objektový a procesní přístup k řešení.
Základní změnou pohledu na plán výroby je zde pojetí plánu jako "živého modelu reálného světa objektů", který se v reálném čase přizpůsobuje všem událostem a změnám, které nějakým relevantním způsobem zasahují do existujícího rozpisu zdrojů a bilance výrobních kapacit. Plánování výroby tudíž nabývá charakteru modelování v čase a prostoru výrobní organizace.
Logickým důsledkem takového přístupu byla konečná virtualizace výrobního procesu na bázi simulačních metod. Tedy něco, co se teprve v dnešní době zahrnuje pod pojem pokročilého plánování a rozvrhování výroby a označuje zkratkou APS. Je třeba zdůraznit, že tyto APS systémy vznikaly samostatně a specializovaně za účelem vyřešení vysoce složité problematiky rozvrhování výroby a teprve dodatečně vrůstaly do klasických ERP systémů nebo k nim byly připojovány. Systém AROP je zahrnuje jako přirozenou součást komplexního řešení tak, že běžný uživatel si ani neuvědomuje, že pracuje s něčím výjimečným.
Tříúrovňová architektura klient-server, orientace na nejvyspělejší databázové technologie, síla a robustnost funkční náplně řadí systém AROP do nejvyšší generace systémů srovnatelných se systémy SAP R3, IFS a další.

 

Formy a způsob implementace
Systém AROP je dodáván na trh jako implementační software. Prakticky to znamená, že ze strany dodavatele je věnována maximální péče projektu, vlastnímu nasazení systému a jeho uvedení do provozu v podmínkách zákazníka. Vzhledem k tomu, že dodavatel disponuje kompletním tvůrčím vývojovým týmem, je zároveň možné ve speciálním případě zajistit dodávku řešení "na míru podle požadavků konkrétního zadavatele. Implementace systému AROP je vedena podle metodiky LBMS Systems Engineering.

Průměrná doba implementace
Čas potřebný na uvedení systému AROP do provozu se značně různí podle složitosti vstupních podmínek a schopnosti zadavatele dostát potřebných změn v organizaci řízení výroby. Není však žádnou nesplnitelnou vizí představa zavedení komplexního řešení AROP do čtyř měsíců. Průměrná doba implementace systému AROP se pohybuje v rozmezí 6 až 9 měsíců.

Nároky na hardware a software
Dvou nebo tříúrovňová architektura klient-server systému AROP umožňuje navrhnout optimální skladbu hardwarových kapacit a rozvržení poměru cena a výkon přesně podle možností a potřeb koncového zákazníka.

 

AROP prostředí

 

Nezávislost systému AROP na operačním prostředí a konkrétním databázovém systému potom minimalizuje náklady na prostředky IT při přechodu ze zastaralého IS na nové moderní řešení AROP.

 

Možnosti propojení systému AROP s okolím
V souvislosti s rozvíjejícími se trendy v oblasti informačních technologií firma ARSIQA system s.r.o. používá při návrhu a vývoji aplikačního programového vybavení klient-server špičkových nástrojů a prostředků, které dnes představují světový standard. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění komplexních služeb v celém životním cyklu informačního systému i pro další rozšiřování programového vybavení včetně jeho integrace do hostitelských řešení. Systém AROP je možné integrovat do libovolného ERP systému postaveného na odpovídajících standardech.
V současnosti jsou zákazníkům k dispozici typové komplety informačního systému v integraci systému AROP na systém ekonomických informací WAM S/3 (pro střední a větší organizace s využitím DBS ORACLE).
Přirozenou potřebou technických útvarů zákazníka je propojení systému AROP na systémy CAD/CAM. V provozu jsou aplikace s vazbou na AUTOCAD a ORCAD. Součástí systému AROP jsou přímé uživatelské vazby na MS Office (Word, Excell). Pro zákazníky s požadavkem plné automatizace výroby se nabízí možnost integrace se systémy procesní úrovně řízení či s identifikačními systémy.

 

Reference a názory uživatelů

 

Případová studie - PATRON Bohemia, s.r.o.
PATRON Bohemia, s.r.o. patří mezi výrobní organizace s vysokou dynamikou rozvoje a růstu. V této souvislosti představuje typický případ měnících se požadavků na funkčnost a výkonnost použitých informačních technologií. Proto vedení společnosti přistoupilo k výběrovému řízení na komplexní informační systém vyšší generace. Vítězem tohoto řízení se stal systém AROP. Součástí dodávky IS byla úvodní implementační studie, jejímž hlavním smyslem bylo navrhnout optimální plánovací metody pro kombinaci různých typů výrob (kusová, malosériová, sériová).
Zadaný problém byl vyřešen bez nutnosti dodatečných programových úprav. Již etapa monitorování a dolaďování rutinního provozu ověřila, že všechny kroky ve fázi návrhu a ověřování byly správné. Během krátké doby se prokázaly i očekávané přínosy nasazení celého systému. Došlo k zásadnímu zjednodušení a zprůhlednění procesů v oblasti nákupu materiálu a k optimalizaci zásob v podniku. Výrazně se prohloubily a systematizovaly procesy plánování výroby a potřebných kapacit ve směru optimálního využití výrobních zdrojů. Pro zákazníka se až nečekaně jasně odkryl průběžný pohled na stav a vývoj výrobního procesu a zásob nedokončené výroby s možností jeho efektivní regulace. Zásadní význam měly i nové a přesné informace o ekonomickém vyhodnocení výrobního procesu dostupné v reálném čase, které značně ulehčily práci ekonomickému útvaru zejména automatickou tvorbou účetních záznamů o obratech veškerých zásob v podniku.

Názory uživatelů systému AROP
"Základním problémem chemické výroby v našem podniku je sledování a řízení jakosti jak z hlediska procesního průběhu výroby, tak z pohledu výsledných produktů. Zjištěná kvalita surovin a polotovarů vlastní výroby přímo ovlivňuje použití produktů ve výrobních návaznostech. Starosti s rozsáhlou ruční agendou a její nespolehlivostí nám vyřešily vysoce propracované funkce evidence hmotného toku ve výrobě a řízení jakosti v systému AROP. Přínosy ve zlepšených dodávkách a spokojenosti našich odběratelů se projevily již necelý rok po jeho uvedení do provozu."
Ing. Josef Navrátil - vedoucí odboru IT BOCHEMIE Bohumín.

"Náš podnik se orientuje na ryze zakázkovou výrobu speciálních zařízení výkonové elektroniky pro vyšší dodavatelské celky. Každá zakázka představuje nový výrobek s minimální opakovatelností a kompletní projektovou přípravou. Pro řízení naší výroby jsme zvolili systém AROP proto, že jako jediný z nabízených systémů byl schopen uspokojivě řešit plánování a věcnou i nákladovou evidenci zakázky včetně její projektové přípravy."
Ing. Michal Divín - ředitel výrobního podniku Průmyslová elektronika, a.s. Praha.

"Tkalcovská výroba stuh a pásků má specifický charakter a pro většinu systémů řízení výroby je nepřekonatelným problémem. Rovněž s nasazením systému AROP jsme z počátku měli dílčí potíže, přestože se nám velmi zamlouval jeho přístup k dávkové výrobě. Po vzájemných konzultacích s dodavatelem systému přikročil tvůrce celého řešení k potřebným úpravám, které nám v důsledku přinesly velmi uspokojivé výsledky."
Ing. Jaroslav Španihel - ředitel IT v podniku STAP, a.s. Vilémov.

 

Stručný popis funkčnosti systému WAM AS/3 (AROP)

 

AROP - Systém plánování a řízení výroby je informační systém pro podporu rozhodovacího a řídícího procesu středních a větších organizací. Jedná se o český produkt určený pro české a zahraniční subjekty na našem trhu, jeho koncepce však odráží světové trendy jak na poli logistiky a řízení výrobních procesů, tak i v oblasti tvorby informačních systémů.

 

Základní koncepce

AROP plán

Základní koncepce systému AROP představuje nový pracovní princip, který vychází ze situačně závislé disponibility zdrojů. Namísto strnulého plánování podle metodiky MRP2 přináší trvalou simulaci průběhu výrobního procesu, jejíž východiskem je okamžitý stav výrobních aktivit. Vlastní pracovní princip kombinuje modelování virtuální výrobní organizace, simulaci výrobního procesu a optimalizaci cílového chování a podmínek výrobního podniku. Systém lze využít k plánování a rozvrhování výroby stejně tak dobře, jako k monitorování, evidenci a dispečerské činnosti ve výrobě. AROP může sloužit rovněž jako základ pro speciální řešení podle potřeby zákazníka.
Systém AROP umožňuje dynamicky plánovat a prověřovat všechny důležité výrobní aktivity směřující k požadované pružnosti, efektivní organizaci a kvalitě výroby. 
Přináší revoluční simulační metody plánování, rozvrhování a kapacitního bilancování výrobního procesu, účinně přispívá k optimálnímu stavu a struktuře zásob v podniku a poskytuje potřebné informace a nástroje pro důsledné řízení kvality výroby a plnění strategických cílů výrobní náplně podniku. Dokonalá dokumentovanost všech výrobních aktivit včetně sledovatelnosti zásob, historie hmotné náplně výroby (zpětná sledovatelnost) a schopnost systému podávat zcela aktuální informace o stavu a prognóze plnění výrobních úkolů řadí AROP mezi systémy plně odpovídající normám ISO 9000.
Jako uživatel tak dostáváte do rukou prostředek, který Vám zpřehlední minulost, současnost i budoucnost výrobní organizace a umožní zvládnout vysoce obtížné problémy plánování a řízení výroby v souladu s měnícími se požadavky trhu a poptávky po Vašich výrobcích. Systém Vás informuje o aktuálním stavu a úzkých místech ve výrobě, avizuje skluzy a jejich budoucí dopady na plnění výrobního plánu, pomáhá Vám zabezpečit výrobu potřebnými hmotnými vstupy a kapacitami v libovolném časovém okamžiku, řídí a sleduje činnost vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, reaguje na změny uvnitř i v okolí výrobního procesu a řeší věcnou i prostorovou organizaci skladů, materiálových zásob a jejich výrobních návazností. Kromě detailního plánování a sledování hmotných toků ve výrobě přináší i jejich potřebné nákladové a ekonomické vyjádření s přímou vazbou na účetní operace o nedokončené výrobě a pohybech zásob.
AROP je určen pro strojírenskou výrobu zakázkového kusového či sériového typu a pro dávkovou (kontinuální) výrobu. U mo?ňuje v rámci jedné aplikace kombinovat různé plánovací metody pro výrobky a polotovary s různým charakterem a rozdílným způsobem pořízení.

 

Technická příprava výroby

AROP tpv

V modulu TPV lze definovat uživatelské varianty technické dokumentace, jejichž prostřednictvím se modelují výrobní procesy, použité technologie a skladba výrobních zakázek. Mezi základní nástroje patří časová platnost a odpovídající časové řady výrobků, variantní kusovníky, alternativní technologie, receptury a další. Modul rovněž popisuje kapacitní zdroje výrobního systému formou zaměnitelných výrobních uzlů (skupin pracovišt') pracovníků obsluhy a souborů zařízení (aparatur) s dispozičními prvky a použitelnými technologickými cestami ve vztahu k výrobkům, pro potřeby simulace procesního charakteru výroby.

Plánování výroby, kapacity, nákup, kooperace

Plánování výroby je koncipováno jako dynamický a procesní model virtuální organizace výroby. Modelování skladby a struktury výrobních příkazů je prováděno v reálném čase v závislosti na událostech, které mají nějaký dopad do výrobního plánu, včetně požadavku na stažení výrobní zakázky z výroby. Uživatel má tak k dispozici vždy reálnou informaci o okamžitém stavu výrobních úkolů v podniku a jeho dopadu do libovolného výhledu svých termínovaných závazků. Lhůtový rozvrh výroby plně odpovídá kapacitním možnostem výrobních prostředků a představuje reálné a optimální časové umístění plánované výrobní náplně simulačními metodami, které umožňují prověřit termíny dodávek vlastních výrobků ještě před uzavřením dodacích smluv. Součástí plánovacího modelu je automatická tvorba objednávek pro včasné a plné zabezpečení výroby plánovanými vstupy materiálu a kooperačních dodávek.

 

Výrobní sklady, kontrola jakosti, dílenské řízení výroby

Provozní moduly systému AROP řeší komplexní evidenci a řízení hmotného toku ve výrobě. Výrobní sklady podporují detailní prostorovou organizaci zásob do úložišt' a úložních míst a rozlišují veškeré uložené zásoby podle stáří, původu, jakosti, ceny a balení jednotlivých skladových položek. Jsou uplatněny metody FIFO, oceňování průměrnou či pořizovací cenou a další. Součástí skladové evidence je archiv, vyhodnocování obrátky skladových zásob a sledování pohybu cen a jejich dopadu do vlastních nákladů výroby.

AROP jakost

Kontrola jakosti přináší prostředky pro tvorbu řízené dokumentace zahrnující předpisy pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu, analytické metody a provádějící návodky. Na základě odběru vzorků a provedených měření provádí atestační řízení a regulaci hmotného toku v závislosti na kvalitě jakostních dávek (šarží) materiálu a výrobků. Dílenské řízení výroby sleduje a řídí hmotný tok ve vlastních výrobních jednotkách, řeší evidenci zásob nedokončené výroby a vytváří archiv o celé historii výrobního procesu a jeho hmotné náplni.

 

Pokud chcete znát další podrobnosti o systému WAM AS/3 (AROP), neváhejte mě kontaktovat: Ing. Karel FRITZ     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv